Karlův Hrádek

Po dlouhém jednání získalo v roce 2018 město Hluboká nad Vltavou zříceninu loveckého sídla Karla IV Karlův Hrádek do svého majetku. Od té doby vyvíjí nový vlastník veškerou snahu k jeho konzervaci a zachování tak pro další generace. Projektem se zabývají oborníci, radní a další nadšenci a vypracovali koncept na využití tohoto historicky a turisticky zajímavého objektu. K jednání byli přizváni odborníci z řad archeologů, památkářů, stavitelů, ale i ekologů a specialistů na moderní technologie. Celou skupinu zaštiťuje geolog, klimatolog a spisovatel Václav Cílek, který již několik let s Hlubokou spolupracuje.

 

Prvním krokem celého procesu bylo vytvoření podskupin zaměřených na jednotlivé činnosti. Archeologická skupina pod vedením p. Ondřeje Chvojky z Jihočeské univerzity a dalšími odborníky pracuje na definování typu archeologického průzkumu, který zde bude prováděn. Skupina pod vedením p. Jiřího Havlici z NPÚ České Budějovice, sestávající se dále ze stavebníků, krajinářů a dalších, bude mít odborný dozor nad konzervací objektu dle navrženého postupu. Všechny tyto kroky směřují k celkovému oživení tohoto výjimečného místa a to si vzala na starost skupina v čele s p. Václavem Kinským, lesníkem, autorem např. interaktivní výstavy Les pramenů, a radním města Hluboká nad Vltavou p. Jindřichem Soukalem.

 

Při realizaci projektu hodlá město využít dostupné dotační tituly např. k samotné konzervaci a zajištění zříceniny, vybudování přístupu z vody, vytvoření informačních tabulí, odpočívadel, pořádání odborných workshopů pro studenty apod.

V loňském roce na Karlově Hrádku proběhla první fáze likvidace nevhodné vegetace, odstranění náletových dřevin, které ničí svými kořeny dochované zdivo, a rizikových stromů napadených kůrovcem. Jejich odstranění umožnilo památkářům naskenovat zříceninu pro vytvoření 3D modelu pro jejich další výzkum. Dále byla v roce 2018 vypracována projektová dokumentace k obnově a revitalizaci přístupových cest pro cyklisty a pěší, nově i pro přístup od vody. Památkáři a projektanti odborně zabezpečili prostor vstupní brány proti zborcení v podobě dřevěné konstrukce. Právě brána je podle nich jeden z nejzajímavějších architektonických prvků. Dočasná konstrukce bude později odstraněna. Město Hluboká nad Vltavou uzavřelo dohodu s Jihočeskou univerzitou o společném postupu a spolupráci spočívající zejména v ochraně, prezentaci a dalším rozvoji nemovité kulturní památky Karlův Hrádek. Univerzita zde bude na základě této smlouvy provádět záchranný archeologický a badatelský výzkum a vytvoří zde tzv. "archeopark" pro veřejnost. Ateliér Heritas vypracoval projektovou dokumentaci ke statickému zajištění a kompletní konzervaci objektu. 

 

V plánu je obnova lávky a proběhne také další fáze likvidace rizikových napadených stromů. Hlavním úkolem je získat finance z dostupných dotačních titulů na realizaci všech těchto aktivit. Již nyní se zvažuje založení nadačního fondu, navázání přeshraniční spolupráce a vytvoření konceptu kulturního využití zříceniny. Pracuje se na tvorbě webových stránek, kde Vás budeme informovat o probíhajících činnostech. 

Byla zpracována odborná rešerše.

Děkujeme, že při vstupu do prostoru zříceniny dbáte na bezpečnost a že se s námi snažíte zachovat tento unikátní objekt i pro budoucí generace.

   

 

Instagram: @hlubokanadvltavou

Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram

Inspirujte se