Karlův hrádek

Jedná se o jediný hrad, postavený v jihočeském regionu Karlem IV. Hrad byl založen někdy před rokem 1357, patrně jako správní centrum okolních královských držav, vyčleněných ze správy hradu Hluboká. Nejstarší písemná zpráva pochází z r. 1357, kdy Karel IV. urovnal spory o hranice mezi pozemkovým majetkem Rožmberků a zbožím královského hradu Karlshausu. V r. 1364 byl purkrabím na Karlshausu Jan z Nasavrk. Zánik hradu spadá do sedmdesátých let 14. století - zatímco k r. 1370 je hrad uváděn ještě jako funkční, v r. 1377 tomu tak již patrně nebylo.
Hrad, vystavěný na vysokém ostrohu nad vltavským údolím, byl obklopen příkopem (s přilehlým náspem). Do hradu se vstupovalo přes příkop branou. Zhruba trojúhelníkovitý půdorys byl - kolem nádvoří stejného tvaru - po obvodu kompaktně (patrově) zastavěn, při čemž lze k hlavním sídelním stavbám počítat palác a kapli na severní straně. Na stejné straně přiléhalo k hradnímu areálu předhradí, ohraničené ve vzdálenosti více 80 metrů valem. O zástavbě tohoto prostoru není nic podrobnějšího známo. Nelze vyloučit, že zde mohlo být plánováno (nebo existovalo) předhradní městečko.
V září 2019 proběhl záchranný archeologický výzkum, který byl zaměřen na zjištění mocnosti a složení středověkých stratigrafií, na identifikaci zaniklých staveb a na průběh i charakter podloží. Výsledkem této výzkumné sezóny jsou první archeologické terénní poznatky, které naznačují, že hrad ze 14. století nebyl první sídelní aktivitou na lokalitě. Zároveň byl získán dobový materiálový soubor (užitková a stavební keramika, torza kamenných stavebních článků, zvířecí kosti, výrobky ze železa ad.). Kromě toho proběhlo na hradě podrobné geodetické měření dochovaných nadzemních reliktů a v terénu byly aplikovány moderní prospekční metody za účelem co nejpodrobnějšího poznání lokality a směrování dalšího terénního výzkumu. Odkryv bude pokračovat koncem léta 2021.

Více informací o aktuálním dění na Karlově Hrádku 

Adresa
Karlův Hrádek
Purkarec
Purkarec 373 43

Instagram: @hlubokanadvltavou

Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram

Inspirujte se